de ultieme app voor de spontane horeca 

GEBRUIKSVOORWAARDEN App

 

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie NokNok app (hierna: “de App”). De App is eigendom van Café de MalleMolen gevestigd te Wijk bij Duurstede.

 

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door u. Wij hebben het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

2.2.  Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen u hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

 

3. Gebruik van de App

3.1. U bent verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de App. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient u:

 • gegevens naar waarheid in te vullen.

 • vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor

  andere personen.

 • de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met

  toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

 • niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.

 • geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van ons of andere gebruikers van de App.

 • onze goede naam en reputatie te allen tijde in acht nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan onze rechten en/of onze reputatie.

 • al onze aanwijzingen en voorschrifen voor het gebruik van de App op te volgen.

3.2.  Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, hebben wij het recht alle maatregelen te treffen die wij nodig achten, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het verhalen op u van eventuele schade of kosten.

 

3.3.  U mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder onze voorafgaande toestemming. Evenmin mag u technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

 

4.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd aan de App, blijven uw eigendom.

 

4.2.  Wij verlenen aan u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door ons geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1.  De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.

 

5.2.  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. U vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

 

6. Kosten

 

6.1.  De NokNok App is gratis beschikbaar voor horeca consumenten. Ondernemers betalen € 9,99 per maand voor het gebruik van de App. Ondernemers sluiten bij de koop van de app een abonnement af waar zij maandelijks voor betalen. Het abonnement wordt automatissch verlengd tenzij de ondernemer deze opzegt. Als u een abonnement opzegt, kunt u nog steeds gebruikmaken van het abonnement in de maand die u al heeft betaald.

 

6.2.  U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de App.

7. Privacy Statement

7.1.  De NokNokApp bewaart alleen gegevens die je zelf invoert, zoals je accountgegevens en de gegevens van de horeca locatie. Er worden geen andere gegevens verzameld. Met je gegevens wordt zorgvuldig en veilig omgegaan. Deze zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

7.2.  Het Privacy Statement maakt onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel van de App. Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

 

8. Inzien, corrigeren of verwijderen

 

8.1.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

8.2.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noknokapp.nl.

 

8.3.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

8.4.  Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.